Voor allerlei onderwerpen zijn aparte FAQ-pagina's met vragen, maar er blijven altijd vragen over die daar niet onder te brengen zijn. Daarom staan die vragen hier. In het overzicht kunnen ook foutmeldingen opgenomen worden. Deze worden weer verwijderd zodra de programmatuur is aangepast.

Help

Er zijn technische problemen met het software, wat kunnen we doen? Als je merkt dat het software niet goed werkt dan kun je dit per e-mail melden aan support@il-center.com. Het beste is om ook een screenshot van je scherm te maken. 

Administratiekosten

 

Wanneer worden administratiekosten in rekening gebracht? Er zijn drie redenen om administratiekosten in rekening te brengen

  1. De eerste is dat het programma een correct antwoord geeft nadat er enkele malen een onjuist antwoord is ingevoerd.

  2. De tweede is het opsplitsen van een berekening in deelstappen doordat je wordt meegenomen naar een ander scherm waarin de tussenresultaten zijn opgenomen.

  3. De derde reden is dat de invoer niet is afgerond op het moment van de deadline.

 

Hoeveel administratiekosten brengt het programma in rekening? Het tarief is 10 euro per keer, maar de supervisor kan dit bedrag aanpassen. Als niet voor de deadline alle antwoorden zijn ingevoerd dan brengt het programma euro 1500 in rekening, tenzij de supervisor dat bedrag heeft aangepast. 

Wij zijn van mening dat er ten onrechte administratiekosten zijn berekend. Kan dat aangepast worden? Het programma bevat een systeem om administratiekosten door te voeren. De begeleider kan dat systeem niet veranderen. Wel is het mogelijk om de  administratiekosten terug te draaien of in een volgende cyclus in mindering te brengen, zodat je in noodgevallen een beroep kan doen op de begeleider. 

 

We hebben niets ingevoerd en toch administratiekosten. Hoe kan dat? Juist omdat jullie niets ingevuld hebben, zijn er administratiekosten. Als mensen in een bedrijf hun werk niet tijdig af hebben, loopt het bedrijf schade op. Die schade wordt via de administratiekosten tot uitdrukking gebracht.

 

Diversen 

In welk kwartaal van het kalenderjaar valt het eerste kwartaal dat we doorlopen? Het eerste kwartaal dat we doorlopen is ook het eerste kwartaal van het kalenderjaar. Het gaat dus niet om het kwartaal waarin we nu zitten en het gaat ook niet om het eerste kwartaal van het cursusjaar. 

 

Wat betekenen de kleuren van de driehoekjes? Soms is het rood en staat er dat het antwoord fout is en soms is het rood en staat er dat het antwoord goed is.

  1. Het blauwe driehoekje geeft aan dat het antwoord buiten de reële mogelijkheden valt. Zo kan de afzet nooit negatief zijn. Je moet dan een ander getal invoeren.

  2. Het groene driehoekje betekent dat het antwoord in een keer goed is ingevuld.

  3. Het paarse driehoekje betekent dat het antwoord in eerste instantie onjuist is (of was) maar dat het goede antwoord (nog) niet is prijs gegeven.

  4. Het rode driehoekje betekent dat het antwoord door het programma is prijs gegeven. Als je het kopieert uit de feedback en invoert, geeft het programma wel aan dat het correct is, maar daarmee is het nog niet zelf uitgerekend.

Vragen over de hulpschermen en Spreadsheets

 

Op het scherm Resultaten missen we een aantal getallen die we wel ingevuld hebben. Hoe kan dat? De kans is groot dat jullie kijken op een scherm dat verouderde getallen bevat. Als je een scherm geopend hebt, komen de getallen die je nieuw invoert niet automatisch in dat scherm te staan. Je moet dan even het scherm afsluiten en opnieuw openen. 

 

Hoe komt het dat er bij de Historie andere getallen staan op de balans van het vorige kwartaal dan bij Resultaten? Bij de overgang van fase 4 naar 5 of van fase 5 naar 6 kan het gebeuren dat er bij de balans andere getallen staan, omdat bij Resultaten de invoer van je eigen berekeningen uit fase 4 staan. Bij de Historie zijn de resultaten omgerekend naar de situatie van de fase waarin de nieuwe cyclus van Planning & Control zich afspeelt. Vragen over het gebruik van spreadsheets, kan je vinden

 

 

Wat zijn de belangrijkste principes van spreadsheets die je moet kennen? De principes van spreadsheets zijn uiteengezet, te downloaden via de Student Materials. Daar vind je een algemene introductie en een toelichting op de belangrijkste functies van spreadsheets 

 

Zijn er ook voorbeelden van spreadsheets beschikbaar? Er zijn enkele voorbeelden van spreadsheets beschikbaar, te downloaden via de Student Materials. Daar vind je een spreadsheet met een tabblad dat een opzet geeft voor de berekening van de afzet en een tabblad dat een berekening geeft voor de opzet van een Resultaten Rekening en Balans.

 

Wat is het nut van spreadsheets? Spreadsheets maken het doorrekenen veel makkelijker. Zij leiden ook tot ander discussies binnen het team. Meningsverschillen over de resultaten van de prijsstrategie, bijvoorbeeld zijn nu na te rekenen met een spreadsheet. 

 

Hoe komt het dat alle duizendtallen verdwijnen? Als je €47.000 invoert in een spreadsheet kan het gebeuren dat er 47 wordt vastgelegd. Dat komt omdat Excel werkt met de Amerikaanse notatie: €47,000 Dit heeft tot gevolg dat de punt gelezen wordt als einde van het getal. Nullen na de punt worden dan genegeerd. Dus als je getallen invoert, moet je geen punt opgeven voor duizendtallen maar alle cijfers achter elkaar zetten: 47000. 

 

Hoe komt het dat een groot getal niet als getal, maar als tekst wordt ingevoerd? Als je een getal met de punt als scheidingsteken voor duizendtallen invoert, dan kan Excel dit opvatten als een woord, omdat de Amerikaanse notatie uitgaat van een komma als scheidingsteken. Dus als je getallen invoert, moet je geen punt opgeven voor duizendtallen maar alle cijfers achter elkaar zetten. Zie ook de vorige vraag.

 

 Hoe kun je in een team met rekenbladen werken? Er zijn twee redenen om te leren werken met rekenbladen:

  1. het is handig, dus dan heb je aan een rekenblad per team genoeg.

  2. het is nuttig, dus dan moet iedereen zelf een modelletje ontwerpen.

Daarom is het goed om de taken te verdelen: een of twee personen werken samen een voorcalculatorisch model uit en een of twee werken samen een nacalculatorisch model. 

 

Wat is makkelijker, een voorcalculatorisch model of een nacalculatorisch model? Maakt niet uit. Het voorcalculatorische model moet ook de correcties op de basisafzet bevatten, terwijl het nacalculatorische model de marktontwikkeling moet beschrijven. 

 

Is het handig om de hele prijs/basisafzetcurve in het rekenblad op te nemen? Het kan wel, maar het is niet echt nodig. Je kunt een model maken waarin de basisafzet een van de invoervariabelen is. Je kunt altijd de tabel erbij houden en aflezen welke basisafzet thuis hoort bij welke prijs.

 

Vragen over doel, strategie en tactiek

 

Wat is het verschil tussen directe en indirecte strategieën? Directe strategieen gaat direct op het doel af. Bijvoorbeeld je kiest voor een lage prijs om daarmee een zo groot mogelijk marktaandeel te verwerven. Indirecte strategieen proberen via een omweg het doel te bereiken. Bijvoorbeeld eerst markt veroveren en dan door prijsverhoging een grote winst nastreven.

 

Vragen over inkoop en voorraad

In welk kwartaal komen de ingekochte goederen binnen? Jullie kunnen zelf bepalen hoeveel je inkoopt. Die bestelling komt binnen in het lopende kwartaal, zodat je die ingekocht goederen direct in hetzelfde kwartaal verkopen kan. 

 

Hoe bereken je nou eigenlijk de magazijnvoorraad? De magazijnvoorraad is gelijk aan de beginvoorraad aan het begin van het kwartaal plus de goederen die je inkoopt in het kwartaal. Dit is het maximale aantal producten dat je in de loop van het kwartaal verkopen kunt. Als de potentiële afzet groter is dan de magazijnvoorraad leidt dat tot 'nee-verkopen'. Jullie moeten dus voortdurend een afweging maken tussen de omvang van de inkopen (en de daarmee samenhangende magazijnkosten voor de beginvoorraad) en het verlies door 'nee-verkopen'. 

Hoe bereken je nou eigenlijk de eindvoorraad? De eindvoorraad is gelijk aan de beginvoorraad aan het begin van het kwartaal plus de goederen die je inkoopt in het kwartaal, minus de afzet. De eindvoorraad van dat kwartaal is tegelijk de beginvoorraad van het nieuwe kwartaal. 

 

Hoe moet je de voorraadkosten berekenen? De voorraadkosten worden berekend over de voorraad die aan het begin van het kwartaal aanwezig is. Dit is een vereenvoudiging van de situatie, maar de pragmatiek van de bedrijfseconomie brengt met zich mee dat eenvoudige berekeningen ook goedkoper zijn. 

 

Moet je eigenlijk niet de voorraadkosten berekenen over de gemiddelde voorraad? Als de inkopen en de verkopen regelmatig gespreid zijn over het kwartaal, dan zou dat moeten, maar voor het gemak gaat het game ervan uit dat alle transacties plaatsvinden op het eind van het kwartaal. 

Ontstaat er niet een systematische fout in de berekening van de voorraadkosten als je steeds van de beginvoorraad uitgaat? Op zich leidt dat ook nauwelijks tot een afwijking, want bij de berekeningen geldt dat voor alle tussenliggende kwartalen de fouten elkaar compenseren. Als je het gemiddelde van kwartaal 2 berekent, neem je de helft van kwartaal 2 en de helft van kwartaal 3. Als je het gemiddelde van kwartaal 3 neemt, neem je de helft van kwartaal 3 en de helft van kwartaal 4. Op die manier neem je dus van elk tussenliggend kwartaal tweemaal de helft en dat doe je ook als je de beginwaarde van het kwartaal neemt. Uiteindelijk is er dus een verschil in voorraadkosten dat overeenkomt met de helft van het verschil tussen het eerste en het laatste kwartaal maal de magazijnkosten per stuk. Calculation of salesDe berekening van de afzet,

 

Hoe hangt de afzet samen met de diverse componenten? De afzet hangt af van een aantal variabelen: de basisafzet, het prijsverschil ten opzichte van de concurrenten, de seizoensontwikkeling als weergegeven in de kwartaalindex, jullie imagobudget en de gecombineerde reclame-invloed. Omdat er een maximum zit aan de combinatie van jullie eigen reclame (stijging afzet) en de reclame van de concurrenten (daling afzet) moet je deze twee invloeden eerst samen nemen: factor reclame samen =  factor eigen reclame x factor reclame concurrenten Let erop dat je alle factoren afzonderlijk, maar ook weer de factor reclame samen afrondt op 2 cijfers achter de komma. Dit hangt samen met de afvang van de afzonderlijke variabelen. Daarna reken je de totale afzet uit die je zou kunnen behalen: potentiële afzet = basisafzet x factor prijsverschil x factor seizoenindex x factor imagobeleid x factor reclame samen De afzet rond je af op 0 cijfers achter de komma. Let op de grenzen aan de omvang van het imagobudget en de reclamefactor. Let ook op de twee andere factoren die van invloed kunnen zijn op de afzet. Door de reclame en het imagobudget ontstaat er klantenbinding wat inhoudt dat de afzetmogelijkheden in het ene kwartaal door kunnen schuiven naar de afzet in het volgende kwartaal. Maar als de prijsstijging te groot is, dan haken de kopers af en verlies je de veroverde markt. Bovendien ontstaat een situatie van nee-verkopen als je te weinig hebt ingekocht.

 

Basisafzet

 

Hoe kan het dat de afzet die de computer uitgerekend heeft niet overeenkomt met de afzet die ik uit de tabel van de prijs/basisafzet heb gehaald? Waarschijnlijk hebben jullie dan geen rekening gehouden met de diverse factoren die de afzet beïnvloeden, zoals het verschil tussen je eigen prijs en de gemiddelde prijs van de concurrenten. Als je bijvoorbeeld 10% onder de gemiddelde prijs zit, verkoop je 10% meer dan de afzet die je kunt aflezen uit de tabel. Als je boven de gemiddelde prijs zit, verkoop je navenant minder.

Factor prijsverschil

 

Hoe werkt het prijsverschil met de concurrenten door in de berekening van de afzet die je verwachten mag (de voorcalculatorische afzet)? Je zoekt in de tabel eerst de basisafzet die hoort bij de prijs die je kiest. Daarna schat je in wat de gemiddelde prijs van de concurrenten zal zijn. Dan reken je uit hoeveel je eigen prijs verschilt van de prijs van de concurrenten. Dit verschil kun je omrekenen in een percentage met de prijs van de concurrenten als berekeningsbasis. Het gevonden percentage geeft de correctie van de basisafzet aan. Als je prijs bijvoorbeeld 10% hoger is dan de gemiddelde prijs van de concurrenten, is de voorcalculatorische afzet 10% lager dan de basisafzet die je uit de tabel hebt gehaald. Die afzet is dan 90% van de basisafzet, ofwel de factor prijsverschil is 0,90. 

 

Hoe luidt de formule voor de factor verkoopprijs? De formule is kort samengevat: factor verkoopprijs = 1 + (gemiddelde prijs concurrenten - eigen verkoopprijs) / gemiddelde prijs concurrenten.Dus als de eigen verkoopprijs hoger is dan de gemiddelde prijs van de concurrenten is de factor kleiner dan 1. Je kunt nu de basisafzet uit de tabel vermenigvuldigen met de factor prijsverschil. Rond een factor altijd af op 2 cijfers achter de komma voordat je verder gaat rekenen met die factor.

Factor kwartaalindex

 

Hoe hangt de afzet samen met de seizoensontwikkeling? Je schat hoeveel de kwartaalindex in het eerstvolgende kwartaal zal zijn. De kwartaalindex geeft aan hoe de afzet zich ontwikkelt als gevolg van seizoenschommelingen, conjunctuur en trendmatige ontwikkelingen. Vervolgens deel je deze index door 100 en je hebt de factor seizoensontwikkeling. Dit percentage moet je met de basisafzet vermenigvuldigen. Rond een factor altijd af op 2 cijfers achter de komma voordat je verder gaat rekenen met die factor. De formule is kort samengevat: factor seizoensontwikkeling = Index / 100. 

 

Hoe komen we te weten hoe groot de seizoensinvloed uit het vorige kwartaal was? Jullie kunnen informatie kopen over de seizoensontwikkeling. Elke cyclus kun je een marktonderzoek laten uitvoeren hoe de ontwikkelingen in het seizoen verlopen zijn en hoe de kwartaalindex er uit ziet aan het eind van dat kwartaal. Natuurlijk krijg je die informatie pas na afloop van het kwartaal voordat je de nacalculatie gaat maken.

Factor imagobudget

 

Wat houdt dat imagobudget eigenlijk in? Het imagobudget is een bedrag per eenheid product om het imago rond dat product te verbeteren. Dat kan betekenen dat de kwaliteit van het product verbeterd wordt, of dat er een bijzondere verpakking omheen gaat, of dat je iets erbij cadeau geeft, etcetera. Het gaat er in elk geval om dat er extra kosten per eenheid worden gemaakt zodat het extra aantrekkelijk wordt voor de klanten.

 

Waarom zouden wij voor een imagobudget kiezen? Het imagobudget leidt tot een hogere afzet, omdat je geld uittrekt voor de uitstraling van je product. Dat leidt tot meer omzet en dus ook tot meer brutowinst. Maar een imagobudget leidt ook tot hogere kosten vanwege de marketing. De vraag waar elke ondernemer mee worstelt is om de kosten hoger uitvallen dan de toename in de brutowinst. Je moet dus afwegen of het zinvol is om de uitgaven voor de marketing te doen. 

 

Hoe berekenen wij de invloed van het imagobudget op de afzet? De invloed van het imagobudget hangt af van de verhouding tussen het imagobudget en de inkoopprijs. Als het imagobudget 10% van de inkoopprijs is, dan is de afzet 10% groter dan de basisafzet, nog los gezien van mogelijke andere invloeden op de basisafzet. In principe kun je maximaal 20% extra afzet behalen door je imagobudget, maar de settings van Real Business kunnen veranderd worden, zodat je voor alle zekerheid nog even bij de getallenlijst moet kijken. In elk geval moet je een vermenigvuldigingsfactor berekenen, die een positieve invloed heeft op jullie afzet en die factor moet je afronden op 2 cijfers achter de komma, voordat je met deze factor verder gaat rekenen. 

 

Hoe berekenen wij de factor imagobudget? De factor imagobudget bereken je door te kijken hoe groot de verhouding is tussen je imagobudget en de inkoopprijs. Die verhouding bereken je en rond je af op 2 cijfers achter de komma. Met dat getal kun je de toename van de basisafzet berekenen. Als alleen het imagobudget de basisafzet zou veranderen, dan luidt de berekening in formulevorm: afzet = basisafzet + basisafzet x imagobudget/inkoopprijs = afzet = basisafzet x (1 + imagobudget/inkoopprijs). De factor imagobudget is dan de factor waarmee je de basisafzet vermenigvuldigt, dus (1 + imagobudget/inkoopprijs), afgerond op twee decimalen achter de komma.

Factor reclame

 

Hoe hangt de afzet samen met je eigen reclamebudget? Als je reclame maakt, gaat je afzet omhoog bij dezelfde prijs. Om het exacte percentage te berekenen moet je je eigen reclamebudget delen door euro 100 (NB Deze factor kan afzonderlijk ingesteld worden door de trajectleider, dus check even of dit getal ook voor jullie geldt). Dus euro 800 aan reclame geeft 8% meer afzet dan de basisafzet, dat wil zeggen de factor eigen reclame is 1,08. Rond een factor altijd af op 2 cijfers achter de komma. 

 

Hoe hangt de afzet samen met de reclamebudgetten van de andere teams? Als je concurrenten reclame maken, verlies je een stukje van je afzet. Een deel van de geïnteresseerden zal in de winkel alsnog voor het product van de anderen kiezen. Om het exacte percentage te berekenen moet je het gemiddelde reclamebudget van de concurrenten delen door een factor die genoemd staat op de menupagina Getallenlijst. Dat kan bijvoorbeeld euro 200 zijn. Dus als de concurrenten gemiddeld euro 800 aan reclame uitgeven dan is er 4% minder afzet dan de basisafzet, dat wil zeggen de factor reclame concurrenten is dan 0,96. Rond een factor altijd af op 2 cijfers achter de komma. 

 

Hoe werken de reclamebudgetten op elkaar in? Het totale effect van de reclamecampagnes kun je berekenen door de invloed van jullie eigen reclamebudget te vermenigvuldigen met de invloed van het reclamebudget van jullie concurrenten. Deze uitkomst moet je eerst weer afronden op 2 cijfers achter de komma voordat je verder gaat met vermenigvuldigen (de reden hiervan is dat de berekening van de gecombineerde invloed ook afzonderlijk wordt afgevangen): factor reclame = factor eigen reclame x factor reclame concurrenten. 

Kun je eindeloos veel reclame maken? Ja, dat kan, maar het effect gaat niet eindeloos door. Net als in de praktijk treedt er een verzadiging op. In principe is er een maximum aan de extra afzet die je kunt behalen via reclame. Dat kan bijvoorbeeld 30% extra afzet zijn voor je eigen reclame en de reclame van je concurrenten samen, maar de begeleider kan bij de aanmaak van een game een ander effect invullen. De menupagina Getallenlijst geeft uitsluitsel over het percentage dat geldt.

Klantenbinding

 

Als je in de ene ronde een groot marktaandeel verwerft, levert je dat dan in een volgende ronde een grotere afzet op, omdat je daarmee een vaste klantenkring opbouwt? Voor veel producten levert een sterke marktpositie vanzelf een groter marktaandeel in een volgende periode op, tenzij de prijsverschillen te groot worden. Dat geldt ook hier. Dankzij het feit dat je het imago van je eigen product kunt beïnvloeden, bestaat er klantenbinding. Deze leidt tot doorwerking vanuit het ene kwartaal naar het andere, tenzij de prijsverandering te groot is. In principe bestaat de verwachte afzet voor 30% uit de afzet van het vorige kwartaal en voor 70% uit de potentiële afzet van het huidige kwartaal. Let erop dat de percentages aangepast kunnen worden door de coach.

Andere vragen

 

Hoe is de samenhang tussen de verwachte afzet en de potentiële afzet? De potentiële afzet is de afzet die is berekend vanuit de basisafzet en de afzetfactoren. De verwachte afzet hangt onder andere af van de vraag of de prijsverandering niet te groot is. Als dat wel het geval is, dan verlies je de vaste klanten. Normaal gesproken zal een deel van de afzet afhangen van de afzet in het vorige kwartaal en een deel van de afzet van de ongecorrigeerde afzet van dit kwartaal. Als de prijsverandering te groot is, dan raakt de klantenbinding verloren en wordt de afzet volledig bepaald door de invloeden van het lopende kwartaal. Daarnaast geldt de eis dat er voldoende eenheden zijn ingekocht, anders ontstaat er een situatie van nee-verkopen. De beschikbare goederen bestaan uit de beginvoorraad en de inkopen die je doet tijdens het lopende kwartaal. Te lage inkopen kunnen een reden zijn waarom de verwachte afzet afwijkt van de potentiële afzet. Als je weet dat je te weinig inkoopt, dan weet je ook dat je minder zult verkopen dan de potentiële afzet. 

 

Hoe wordt de nacalculatorische afzet berekend? De nacalculatorische afzet wordt volgens dezelfde formule berekend als de voorcalculatorische. Alleen wordt de verwachte prijsfactor vervangen door de echte prijsfactor en de verwachte seizoensfactor door de echte seizoensfactor. Als alle teams hun beslissingen hebben ingeleverd berekent het programma voor elk bedrijf de gemiddelde prijs van de concurrenten. Deze gemiddelde prijs geldt dan als basis bij de berekening van de prijsfactor. 

 

De berekening van de nacalculatorische afzet is volgens ons 1 exemplaar hoger dan uw uitdraai van het vorige kwartaal aangeeft. Hoe kan dat? Er is een klein verschil tussen voor- en nacalculatie. Bij de voorcalculatie geef je zelf een geheel getal op voor de gemiddelde prijs van de concurrentie, zodat je de percentages nauwkeurig kunt berekenen. Daar treden ook geen verschillen op. Bij de nacalculatie wordt de gemiddelde prijs bepaald door de werkelijke beslissingen van de andere partijen. De computer maakt dan een afronding bij de gemiddelde prijs van de concurrenten. Als je de prijzen van de concurrenten weet, zou je dat moeten kunnen narekenen. Questions on market sharesVragen over marktaandelen en dergelijke,

Verwacht marktaandeel

We zijn er nog steeds niet achter hoe we ons gemiddeld marktaandeel kunnen berekenen. Nu zitten we te gokken maar dat is natuurlijk zonde van onze administratiekosten. Hoe zit het nou? Het gemiddelde marktaandeel is het gemiddelde dat jullie eigen team in de afgelopen perioden heeft gehaald. Als je in de eerste perioden 10,5 % had, in de tweede 12,5 % en in de derde periode 17,5% dan heb je bij elkaar 10,5% + 12,5% + 17,5% = 39,5% in 3 kwartalen, dus 40,5 / 3 = 13,5 % per kwartaal behaald. Als je weet wat je gemiddelde in de vorige periode was (in dit geval 11,5%) , dan kun je het gemiddelde in periode 3 sneller berekenen: (2 x 11,5% + 17,5%) / 3. Ofwel: het gemiddelde marktaandeel = ((aantal (cycli -1) x gemiddelde marktaandeel uit de vorige periode + marktaandeel in deze periode) / aantal cycli. NB: Denk eraan dat je altijd afrondt op 1 cijfer achter de komma. 

 

Hoe groot is de marge tussen de schatting en het correcte antwoord? De marge is 15% boven en onder het antwoord dat de computer berekent. Dus als je net aan de rand van de marge, kan een klein verschil toch grote gevolgen hebben. 

 

Met welke onderdelen moet je rekening houden bij de schatting van het eigen marktaandeel? Bij de schatting moet je rekening houden met de factor seizoensontwikkeling en met de factor prijsverschillen bij de concurrent. De factor imagobudget (die vanaf fase 2 actief is), de factor reclamebudget (die vanaf fase 3 actief is) en de aanwezige voorraad van de concurrenten tellen niet mee in de bepaling van jullie schatting. 

Hoe kun je je eigen marktaandeel nauwkeurig schatten? Als jullie niet willen volstaan met een globale schatting van je marktaandeel, dan kun je proberen tot een nauwkeurige schatting te komen. Maar bereid je er wel op voor dat dit een vrij complexe berekening vraagt. Je moet dan eerst schatten hoe groot de totale markt zal zijn. Die totale markt is gelijk aan jullie eigen verwachte afzet plus de afzet die je kunt verwachten bij je concurrenten. Die laatste is gelijk aan (aantal teams - 1) x verwachte afzet van een gemiddelde concurrent. De verwachte afzet van een gemiddelde concurrent hangt onder andere af van zijn prijs (dat is eenvoudig, namelijk de prijs die jullie verwachten als gemiddelde prijs van de concurrenten) en de factor prijsverschil van je concurrenten. In die factor prijsverschil zit een probleem, want dan moet je weer weten hoe groot de verwachte gemiddelde verkoopprijs van de concurrenten van die concurrent is. 

 

Hoe bereken je de gemiddeld verkoopprijs van de concurrenten van een concurrent? Dit gegeven heb je nodig om een nauwkeurige schatting van het marktaandeel te maken in plaats van een globale schatting. Stel er zijn 5 teams, dan hebben jullie dus 4 concurrenten. En stel dat jullie eigen prijs euro 80, is en dat jullie verwachten dat de gemiddelde prijs van jullie concurrenten euro 70 per stuk is. Dan is de verwachte verkoopprijs van een concurrent dus euro 70 en de verwachte gemiddelde prijs van zijn 4 concurrenten = euro 80 + 3 x euro 70 = euro 290 / 4 = euro 72,50, afgerond euro 73. Ofwel de gemiddelde verkoopprijs van de concurrenten van een concurrent is: {jullie eigen verkoopprijs + (aantal teams - 2) x verwachte gemiddelde prijs van jullie eigen concurrenten} / (aantal teams - 1), met afronding op 0 decimalen. 

 

Hoe bereken je de factor verkoopprijs van een concurrent? Voor een concurrent geldt ook de formule voor de factor verkoopprijs: (1 + (prijs van die concurrent - gemiddelde prijs van zijn concurrenten) / gemiddelde prijs van zijn concurrenten). In aansluiting op het bovenstaande voorbeeld, waarin jullie een eigen verkoopprijs van euro 80 hebben en waarin jullie verwachten dat de gemiddelde prijs van vier concurrenten  euro 70 is, volgt als factor verkoopprijs: 1 + (euro 70 - euro 73) / euro 73 = 1 - 0,04109 = 0,95891  = 0,96. 

Hoe bereken je tot slot je eigen marktaandeel? Als je eenmaal de gemiddelde verkoopprijs van de concurrenten van een concurrent weet, kun je de factor verkoopprijs van je concurrent berekenen en vervolgens kun je zijn verwachte afzet berekenen. Je vermenigvuldigt dan die verwachte afzet met het aantal concurrenten, dus het aantal teams - 1. Daarna kun je de totale verwachte afzet berekenen en tot slot jullie eigen aandeel in deze totale markt. Vanwege deze ingewikkelde berekening kun je volstaan met een globale schatting. Die schatting wordt afgevangen binnen ruime marges. Als je binnen die marges blijft, krijg je informatie over het correcte percentage, maar daar zijn dan geen administratiekosten aan verbonden.

Werkelijk marktaandeel

Hoe bereken je het werkelijke marktaandeel dat je behaald hebt? Voor de berekening van het werkelijke marktaandeel heb je veel informatie nodig die je moet kopen. Handiger is om direct de marktaandelen van ieder team te kopen. Dat spaart je een boel tijd. Maar als je het zelf wilt berekenen, dan is het mogelijk, maar niet eenvoudig. Je hebt in elk geval een goed spreadsheetprogramma nodig. Verder moet je wel de marktinformatie kopen over de prijzen, de imagobudgetten en de reclamebudgetten van de concurrenten, evenals de informatie over de werkelijke seizoensontwikkeling. Dat laatste hoeft niet echt, maar het scheelt wat rekenwerk. Met die informatie kun je voor ieder team berekenen hoe groot hun afzetfactoren zijn en hoe groot dus hun werkelijke afzet is. (Denk aan de afrondingsverschillen). Een complicatie zit nog in de doorwerking van de afzet uit de vorige periode. Zodra je van ieder team de afzet weet, kun je de totale afzet berekenen en dan is de berekening van het werkelijke marktaandeel simpel. 

Het werkelijk marktaandeel klopt niet volgens het programma. Hoe kan dat? Het kan zijn dat er afrondingsverschillen optreden in de berekeningen. Ook is mogelijk dat de andere teams afwijkende afzet hebben omdat ze doorwerking uit het vorige kwartaal hebben, of juist geen doorwerking. Eventueel kan het gebeuren dat jullie of andere teams onvoldoende hebben ingekocht, zodat zij nee moeten verkopen. In al die gevallen is de afzet anders dan uit de bovengeschetste berekening volgt, zodat het misschien toch beter is om de marktinformatie te kopen.

Andere vragen

 

Onze formule voor de break-evenafzet klopt niet. Hoe kan dat? Vermoedelijk ligt het probleem bij de magazijnkosten. Die zijn deels een vast bedrag en deels een bedrag dat afhangt van de voorraad. Maar omdat de voorraad iets anders is dan de afzet, mag je deze kosten niet rekenen tot de variabele kosten. In de formule voor de break-evenanalyse behoren alle magazijnkosten tot de vaste kosten. 

 

Hoe bereken je de werkelijke afzetindex? De makkelijkste manier om achter de werkelijke afzetindex te komen is door hem te kopen. Maar als je de prijsinformatie en de marktinformatie gekocht hebt, kun je hem eventueel zelf berekenen. Daarvoor moet je wel een goed spreadsheetprogramma bouwen. Als je de prijzen van de concurrenten gekocht hebt, kun je uitrekenen hoe groot je factor prijsverschil is. Als je de reclame-uitgaven van de concurrenten weet, kun je de factor reclame concurrenten berekenen.  Verder kun je uitrekenen hoe groot je eigen factor reclame is, zodat je dan de factor reclame samen kunt berekenen. Ten slotte kun je je factor imagobudget berekenen en dan is de factor seizoensontwikkeling de enige onbekende in de formule voor de berekening van de afzet. Weet je eenmaal de factor seizoensontwikkeling, dan kun die met 100 vermenigvuldigen en dan weet je de afzetindex van dat seizoen.

 

Vragen over de berekening van de nettowinst

 

Zijn er verschillen tussen de voorcalculatie en de nacalculatie van de rekening courant? Ja, want veel ontvangsten en betalingen hangen af van de afzet en die is bij de voorcalculatie anders dan bij de nacalculatie. Bij de voorcalculatie gaat het om je verwachtingen en bij de nacalculatie om de werkelijke afzet. 

 

Hoe ziet de berekening van het saldo rekening courant eruit? Hoe komt het saldo operationele activiteiten tot stand? NB: Vanaf fase 5 gaat de BTW meespelen in de berekeningen. Dit betekent dat alle inkopen en diensten van derden BTW gaan omvatten en dat er een aparte post Af te dragen BTW op de beginbalans komt. Deze openstaande rekening moet betaald worden in het lopende kwartaal. 

 

Waarom neemt het saldo af door ontvangsten van klanten? Het saldo geeft aan welk bedrag je geleend hebt van de bank. Als de klanten (de debiteuren dus) betalen, hoef je minder te lenen en los je dus geld af. 

 

Hoe bereken je de ontvangsten van afnemers (debiteuren) in fase 4? Hoe bereken je de ontvangsten van afnemers (debiteuren) in fase 5 en 6? NB: De BTW komt pas vanaf fase 5 in het geding. In fase 5 zit een bedrag aan BTW in het saldo dat op de beginbalans staat. Vanaf fase 5 moet je rekening houden met de BTW over de omzet. Die moeten de klanten ook betalen. In de volgende schema's komen de bedragen die vanaf fase 5 vermenigvuldigd moeten worden met de BTW-factor cursief te staan. 

 

Hoe komt het saldo van de leveranciers (handelscrediteuren) tot stand? NB 1: De cursieve grootheden moeten in fase 5 en 6 berekend worden inclusief BTW, dus vermenigvuldigd worden met de BTW-factor (doorgaans 1,19). Daardoor zullen alle betaalde en onbetaalde rekeningen vanzelf ook inclusief BTW zijn. NB 2: In dit programma is het onbetaalde deel een breuk (doorgaans 1/6) waardoor afronding van de onbetaalde rekeningen plaats kan vinden. Dit kan leiden tot kleine afrondingsverschillen. 

 

Hoe komt het saldo van de betalingen in verband met algemene kosten tot stand? NB 1: De berekening van de omvang van de kosten is al uitgevoerd bij de Resultatenrekening. Daarom wordt die berekening hier niet herhaald. NB 2: Als er afschrijvingskosten zijn, dan zijn er geen betalingen in verband met huur, maar ook niet in verband met afschrijvingen, want het gebouw is al eerder gekocht en betaald. Hetzelfde geldt voor de afboekingskosten op de omzetting naar de BV in fase 6. NB 3: De cursieve grootheden moeten in fase 5 en 6 berekend worden inclusief BTW, dus vermenigvuldigd worden met de BTW-factor (doorgaans 1,19). Daardoor zullen alle betalingen vanzelf ook inclusief BTW zijn. 

 

Hoe komt het saldo van de betalingen in verband met de verkoopkosten tot stand? NB 1: De berekening van de omvang van de kosten is al uitgevoerd bij de Resultatenrekening. Daarom wordt die berekening hier niet herhaald. NB 2: De cursieve grootheden moeten in fase 5 en 6 berekend worden inclusief BTW, dus vermenigvuldigd worden met de BTW-factor (doorgaans 1,21). Daardoor zullen alle betaalde en onbetaalde rekeningen vanzelf ook inclusief BTW zijn. 

 

Hoe zit het met de informatiekosten? Moeten die niet opgenomen worden bij de betalingen? Ja, die moeten wel bij de betalingen, maar dan de betalingen voor de kas. De uitgaven voor de informatie vormen een onderdeel van de betalingen in verband met de verkoopkosten. Zij lopen echter via de kas. Als je in fase 5 bent, dank er dan ook aan dat er ook BTW staat op de rekeningen voor de informatie die je ontvangt van het bedrijf dat de diensten verzorgt. 

Hoe komt het saldo van de investeringsactiviteiten tot stand? NB 1: Investeringen en desinvesteringen doen zich incidenteel voor. Dus meestal zal de waarde van de grootheden euro 0 zijn. Het is dan meer een checklist die je langs loopt om te kijken of betalingen in het kader van deze activiteiten zich hebben voorgedaan. NB 2: De cursieve grootheid Omzettingstarief vindt eenmalig plaats bij de overgang van de eenmanszaak in een BV (fase 6). De betaling is een dienstverlening waarop BTW rust, dus als die plaats vindt, moet het tarief voor de omzetting vermenigvuldigd worden met de BTW-factor (doorgaans 1,19). Vervolgens vindt elk kwartaal een boeking van afschrijvingskosten plaats, maar daar is geen betaling meer aan verbonden. 

 

Hoe komt het saldo van de financieringsactiviteiten tot stand? NB: In BiB is het niet mogelijk om geld over te hevelen van de kas naar de rekening courant omdat de bank niet over een loket beschikt. 

 

Hoe komt het saldo van de privé-activiteiten tot stand? NB: Aan het eind van een jaar wordt de opgebouwde belastingvoorziening omgezet in een betalingsverplichting aan de belastingdienst. Deze betaling vindt vervolgens in het eerstvolgende kwartaal plaats. Ten minste als er dat jaar nettowinst gemaakt is en er dus een betalingsverplichting ontstaat. Eenmalige correctie RC bij overgang van fase 4 naar fase 5 

Het saldo rekening courant dat wij berekend hebben bij de eerste cyclus in fase 5 klopt niet. Hoe kan dat? Bij de overgang van fase 4 naar fase 5 is er eenmalig een correctie nodig om de balans in evenwicht te krijgen. In fase 5 komt de BTW in het geding. Dan worden alle balansposten uit de voorafgaande cycli herzien alsof er altijd al BTW is betaald. Dat betekent dat er in het verleden eigenlijk meer geld geleend is dan uit de boeken blijkt. Dat betekent ook dat er eigenlijk meer kosten en minder winst is gemaakt. Eigenlijk zou dus ook de winstreservering opnieuw berekend moeten worden, maar dat is te ingrijpend. Daarom is de oplossing gezocht in een aanvullende financiering via de rekening courant.

 

Hoe is het nieuwe saldo rekening courant voor de beginbalans in fase 5 berekend? Door de invoering van de BTW is bij de aanvang van de eerste cyclus in fase 5 een correctie nodig op het beginsaldo. Anders zijn activa en passiva niet in evenwicht. In de programmatuur is daarin voorzien door bij de overgang naar fase 5 het eindsaldo uit het vorige kwartaal te vervangen door een nieuw beginsaldo. De berekening is simpel: Totaal Activa zonder RC minus Totaal Passiva zonder RC. Een positief getal komt credit (rechts) op de beginbalans en een negatief getal komt debet (links) op de beginbalans. 

Hoe moet dat met ons spreadsheet? Als je een spreadsheet maakt, moet je handmatig een aanpassing doorvoeren, omdat er anders een blijvend verschil tussen debet en credit op de balans ontstaat. Je kunt ook de procedure van de game volgen en bij aanvang van fase 5 een herziene balans maken met een saldo van de activa zonder RC en de passiva zonder RC. Dat levert dan het saldo RC op dat je moet gebruiken bij de berekening van de eindwaarde van de RC in die cyclus. Questions on the balance sheetVragen over de balans,

Voorraden

Als je teveel ingekocht hebt, wat gebeurt er dan met de producten die je overhoudt? Kun je die gebruiken voor het volgende kwartaal of ben je die gewoon kwijt? Zonnebrillen bederven niet. Als je meer exemplaren inkoopt dan je verkoopt, dan neemt je voorraad toe. Dat leidt wel tot meer magazijnkosten, want naast een bedrag per kwartaal zijn er ook kosten die in euros per product zijn uitgedrukt. Dus hoe groter de voorraad, hoe hoger de magazijnkosten. 

 

Wat gebeurt er als je zoveel zonnebrillen verkoopt, dat je geen voorraad meer hebt? Als iemand een zonnebril bestelt en je kunt niet leveren, terwijl de concurrent dat wel kan, dan ben je die klant kwijt. Bij sommige producten gebeurt het wel dat men op bestelling kan verkopen. Dan volgt de levering later. Maar in deze branche lopen de klanten naar de concurrent. Je moet dus goed afwegen hoe groot het risico is van nee-verkopen en het risico van oplopende magazijnkosten. 

 

Moeten we kiezen voor een LIFO, FIFO, VVP of maakt dat niet uit? Zolang de inkoopprijs niet verandert, maakt het niets uit wat je kiest.

Vooruitbetaalde inkoopkosten

 

Hoe bereken je de vooruitbetaalde inkoopkosten? De vooruitbetaalde inkoopkosten zijn de inkoopkosten die samenhangen met de inkoop van de goederen. Zolang die goederen niet verkocht zijn, komen deze op de balans. Dit gaat net als de voorraad onverkochte goederen. Alleen de inkoopkosten die samenhangen met de verkochte goederen gaan naar de resultatenrekening.

Debiteuren

 

Wat wordt in dit game verstaan onder debiteuren? In het game gaat het in wezen om afnemers van zonnebrillen die op rekening kopen. Het is ook mogelijk om vorderingen op andere bedrijven dan afnemers onder debiteuren te boeken, maar in dit spel gaat het om 'handelsdebiteuren', dus afnemers van handelsgoederen. 

 

Hoe groot is de ontvangst van de debiteuren in een bepaald kwartaal? Op de lijst met data (de getallenlijst) voor de vierde fase is opgenomen hoe groot de termijn voor de debiteuren is. Dat is meestal 30 dagen. Dit betekent dat alle rekeningen een maand na verkoop ontvangen worden. De totale openstaande vordering is dus gelijk aan {(termijn debiteuren in dagen / 90 dagen) x omzet} in een kwartaal. Dit bedrag staat op de eindbalans van een kwartaal en dus ook weer op de beginbalans van het volgende kwartaal. Dus de binnengekomen gelden van debiteuren kun je deels aflezen op de beginbalans en deel kun je ze afleiden uit de omzet van dit kwartaal. Als de betalingstermijn 30 dagen is, dan ontvang je 60/90 van de omzet van dit kwartaal. De rest van de omzet gaat als vordering op debiteuren naar de eindbalans van het kwartaal. 

 

Hoe komt het geld van de debiteuren binnen? Een bedrijf zal in de werkelijkheid meestal een deel van zijn geld contant ontvangen en een deel via de bank. Aan het eind van de dag stort het bedrijf de grote bedragen en houdt het alleen wisselgeld in de kas. In het management game is aangenomen dat al het geld via de rekening courant binnenkomt. Aangezien je uit moet gaan van een rekening courant aan de creditzijde van de balans (dus het bedrijf leent geld van de bank) moet je ontvangsten van debiteuren aftrekken van het beginsaldo op de rekening courant. De lening wordt immers lager. 

Hoe zijn de verkopen verdeeld over de tijd? Voor het gemak mag je aannemen dat de verkopen van zonnebrillen in de loop van de tijd regelmatig gespreid zijn. Je hoeft geen rekening te houden met zaterdagen en zondagen. Dat zou te ingewikkeld worden. In feite betekent dit dat er maandelijks een derde deel van de totale verkopen wordt afgewikkeld.

Winstreserve

Blijft de winstreserve uit kwartaal 0 beschikbaar in dit jaar? De winstreserve uit kwartaal 0 is eigenlijk de toevoeging van de winst in kwartaal 4 van het vorige jaar. Dat bedrag komt dus niet bij de winstreserve van het nieuwe jaar. Het komt wel bij het eigen vermogen per 1 januari, maar dat is nog niet van belang in game 1.

Crediteuren

Wat wordt precies verstaan onder crediteuren? In het game gaat het in wezen om leveranciers. Het is ook mogelijk om rekeningen van andere bedrijven dan leveranciers onder crediteuren te boeken, maar in dit spel gaat het om 'handelscrediteuren', dus leveranciers van handelsgoederen. 

 

Hoe kun je de crediteuren betalen? In de lijst met data (de getallenlijst) staat na hoeveel dagen de crediteuren hun geld krijgen. In het management game gebeurt die betaling automatisch. Je kunt dat niet zelf veranderen. Als er bijvoorbeeld 15 dagen staat, betekent dit dat aan het eind van een kwartaal nog 15/90 ofwel een-zesde deel van de rekeningen betaald moet worden. Dit bedrag staat als kort vreemd vermogen op de eindbalans van een kwartaal en dus ook op de beginbalans van het volgende kwartaal. 

 

Welk bedrag aan crediteuren betaal je in een kwartaal? Eigenlijk bestaat het totale bedrag dat je aan je leveranciers betaalt uit twee stukken: op de nacalculatorische balans aan het eind van het vorige kwartaal staat een bedrag dat je nog moet betalen in dit kwartaal. Dat doe je ook braaf. Daarnaast moet je de rekeningen betalen van de ingekochte goederen, voor zover je die niet aan het einde van het kwartaal op de balans zet als vreemd vermogen.

 

Hoe vindt de betaling aan crediteuren plaats? Het bedrag dat je in een kwartaal betaalt, wordt automatisch geboekt als toename van de rekening courant aan de creditzijde van de balans. Mocht je toevallig zwart staan, dus een tegoed van de bank hebben dat debet op de balans staat bij de liquide middelen, dan neemt dit tegoed natuurlijk af. Als het tegoed te klein is om alle leveranciers te betalen, dan ontstaat vanzelf weer een post aan de creditzijde van de balans, dus dan leen je weer geld van de bank. 

 

Hoe zijn de inkopen verdeeld over de tijd? Voor het gemak mag je aannemen dat de inkopen van zonnebrillen in de loop van de tijd regelmatig gespreid zijn. Je hoeft dus geen rekening te houden met zaterdagen en zondagen. Dat zou te ingewikkeld worden.

Te betalen verkoopkosten

 

Hoe kun je het bedrag uitrekenen dat voor te betalen verkoopkosten op de balans komt? Uit de beginbalans is met enig rekenwerk af te leiden dat alleen de 'overige variabele verkoopkosten' in een latere periode betaald worden. Het spel gaat uit van vaste patronen bij betaling op basis van de crediteurentermijn die onder de data (de getallenlijst) vermeld staat. Dit heeft tot gevolg dat aan het eind van elk kwartaal het bedrag aan te betalen verkoopkosten te berekenen is door de afzet van dat kwartaal te vermenigvuldigen met het tarief per eenheid product en vervolgens met de factor (crediteurentermijn in dagen / 90 dagen).

Transacties met de bank

 

Kun je ons uitleggen hoe je het saldo van de RC (rekening courant) kunt berekenen met het gegeven startkapitaal? De bank bij de liquide middelen is de buffer. Zodra er meer dan euro 1000 in de kas zit, wordt er automatisch een bedrag van euro 1000 (of een veelvoud daarvan) gestort op de bank. De bank kijkt dan of er nog een schuld in rekening courant staat. Die wordt dan eerst afgelost. Als het bedrijf niet meer rood staat, komt het restant bij de post 'bank' aan de debetzijde van de balans. 

 

Waar blijft het geld als je een banklening aanvraagt? Als je geld leent, komt dat in eerste instantie op de rekening bank bij de liquide middelen te staan. Vervolgens kijkt de bank of je nog rood staat. Als dat zo is, gaat zij eerst de schuld aflossen en blijft de rest op de post 'bank' staan. 

 

Hoe kun je de banklening aflossen? Je kunt de lening aflossen door een negatief bedrag in te vullen bij het bedrag dat je wilt lenen. Dat bedrag gaat dan af van je banktegoed. Als je dat niet hebt, kom je rood te staan bij de bank. Dat zie je aan de post 'rekening courant'. 

 

Bestaat er een plicht om op vaste momenten geld af te lossen? Nee, in werkelijkheid zal de bank afspraken maken over regelmatige aflossingen, maar in dit spel kun je zelf bepalen of je aflost en hoeveel. 

Hoe moet je kiezen tussen de banklening, het krediet in rekening courant en het banktegoed dat bij de liquide middelen verschijnt? Het is niet aantrekkelijk om geld af te lossen vanuit het krediet in rekening courant. Over het krediet in rekening courant moet je een hoger bedrag aan interest betalen (12%) dan over de banklening (9%). Tegelijk is het beter om op de banklening af te lossen als je een tegoed hebt bij de bank, want je ontvangt maar 3% vergoeding over je tegoed, terwijl je 9% betaalt over de lening.

Overige vragen over de balans

 

Welke balans is van belang voor de volgende ronde: de voorcalculatorische of de nacalculatorische balans? Een bedrijf stelt wel een voorcalculatorische balans op, maar dat is meer een soort toekomstvoorspelling. Maar voor de boekhouding is altijd de nacalculatorische balans van belang. Bij de voorcalculatie begin je dus met de eindbalans van de vorige periode en die gebruik je als basis om de nieuwe voorcalculatorische balans op te stellen. 

Hoe kun je een gebouw weer verkopen? Verkoop van een gebouw vindt plaats door op het invulformulier de letter h in te vullen bij de vraag of je wilt huren of kopen. Huren betekent automatisch dat je het gebouw dat je hebt weer verkoopt. 

 

Waarom zou je het bedrijfspand kopen in plaats van huren? Als je het gebouw koopt hoef je geen huur meer te betalen. Dit is vooral aantrekkelijk als je een flink banktegoed hebt. Daar krijg je maar een paar procent rente over vergoed. Als je dat geld gebruikt om een pand te kopen ben je voordeliger uit.

Vragen over kengetallen

 

Hoe vindt de berekening van de REV plaats? Er zijn twee manieren om de REV (rentabiliteit eigen vermogen) te berekenen. Eigenlijk moet de REV op jaarbasis uitgerekend worden. In het spel gebeurt het per kwartaal, maar een bedrijf dat een jaarverslag uitbrengt, zal op jaarbasis werken. In beide gevallen deel je de nettowinst van een periode door het gemiddelde eigen vermogen. 

Hoe vindt de berekening van het gemiddelde eigen vermogen plaats? Voor het gemak neemt men altijd het eigen vermogen aan het begin van een periode en telt daar het eigen vermogen aan het eind van die periode (inclusief de winst van de lopende periode) bij op. Die uitkomst wordt gedeeld door 2. Op deze eenvoudige berekening valt wel iets af te dingen. Als het eigen vermogen in de loop van een periode verhoogd of verlaagd wordt, dan moet je daar eigenlijk rekening mee houden door een gewogen gemiddelde te nemen. 

Hoort de winst van de lopende periode wel bij het gemiddelde eigen vermogen? Als je het helemaal zuiver bekijkt niet. De winst is een vergoeding voor het ingezette vermogen. Als iemand moet kiezen tussen euro 1000 op de bank en euro 1000 in een eigen bedrijf leidt de bovenstaande formule tot een vertekening. Stel hij ontvangt na een jaar euro 100 vergoeding van de bank, dan is zijn rente 10% per jaar. Als hij euro 100 winst maakt (na aftrek ondernemersloon) en die nettowinst deelt door (1000 + 1100) / 2, dan krijgt hij 9,5% per jaar. In dat geval lijkt het dus beter om geld op de bank te zetten, terwijl het resultaat precies hetzelfde is. 

 

Hoe vindt de berekening van de RTV plaats? Er zijn twee manieren om de RTV (rentabiliteit totaal vermogen) te berekenen. Eigenlijk moet de RTV op jaarbasis uitgerekend worden. In het spel gebeurt het per kwartaal, maar een bedrijf dat een jaarverslag uitbrengt, zal op jaarbasis werken. In beide gevallen deel je de nettowinst plus het financieringsresultaat van een periode door het gemiddelde totale vermogen in die periode. 

 

Hoe vindt de berekening van het gemiddelde totale vermogen plaats? Voor het gemak neemt men altijd het totale vermogen aan het begin van een periode en telt daar het totale vermogen aan het eind van die periode (inclusief de winst van de lopende periode) bij op. Die uitkomst wordt gedeeld door 2. Op deze eenvoudige berekening valt wel iets af te dingen. Het totale vermogen zal in de loop van een periode voortdurend veranderen. Eigenlijk moet je daar rekening mee houden door een gewogen gemiddelde te nemen. Maar om de situatie niet te complex te maken, volstaat het game met een berekening op basis van de simpele berekening. 

Hoort de winst van de lopende periode wel bij het gemiddelde totale vermogen? Als je het helemaal zuiver bekijkt niet. De winst is een vergoeding voor het ingezette vermogen. Als iemand moet kiezen tussen euro 1000 op de bank en euro 1000 in een eigen bedrijf leidt de bovenstaande formule tot een vertekening. Dat vloeit voort uit de positie van het eigen vermogen. Zie bij het item over rol van de winst bij de berekening van het gemiddelde eigen vermogen.

 

Vragen over het externe verslag

 

Wat houdt het financieringsresultaat precies in? Het financieringsresultaat is het verschil tussen de rentelasten (de rente die je betalen moet over het lange vreemde vermogen en de rekening courant) en de rentebaten (de rente die je ontvangt over de tegoeden als je die hebt). De data op de getallenlijst geven aan welke rente je krijgt op een spaarrekening.

 

FAQ

De lijsten met frequently asked questions zijn gebaseerd op authentieke vragen van studenten. De informatie die op deze wijze is verzameld, helpt studenten online als ze vragen hebben die niet direct terug te vinden zijn in de Voorschriften. Bovendien valt het niet mee om alle informatie die terloops gepresenteerd wordt te onthouden. Daarom bieden de FAQ de mogelijkheid om op andere wijze dezelfde informatie te ordenen, zodat stagnatie in het doorlopen van de cyclus van planning & control voorkomen wordt. Als er vragen ontbreken in de lijst, dan is het belangrijk om eerst als team uit te zoeken of het probleem oplosbaar is. Zoniet dan kan een team rechtstreeks een vraag richten aan web-editor: info@il-center.com Deze geeft antwoord en zal de vraag eventueel toevoegen aan de FAQ-lijsten.